Details

Title
Jiu xin yue sheng jing / Shi Yuese xin yi
Call Number
LMS 543
Created/Published
Shanghai : Da Meiguo sheng jing hui, Guangxu 28 [1902] 上海 : 大美國聖經會, 光緖28 [1902]
Pages
1490
Notes
Missing pages 664 and 665.