សេវាកម្ែេុខភាព និងេុខុមាលភាពផ្ល ូវចិត្តេម្រមាប់ម្នុេសសពញវ័យនិងម្នុេសចាេ់កនុងម្ូលដ្ឋាន. ខិត្តប័ណ្ណ ព័ត្៌មាន1 (ខ្ខែរ)

Cover
Thumbnail - សេវាកម្ែេុខភាព និងេុខុមាលភាពផ្ល ូវចិត្តេម្រមាប់ម្នុេសសពញវ័យនិងម្នុេសចាេ់កនុងម្ូលដ្ឋាន. ខិត្តប័ណ្ណ ព័ត្៌មាន1 (ខ្ខែរ).
Created/Published
Melbourne, [Victoria] : [Department of Health], [2021] ©2021
Standard Ids

9781760964870 (ISBN)

View Catalogue

Cite

Identifier

http://nla.gov.au/nla.obj-2992803610

APA citation

Victoria. Department of Health, issuing body. (2021). សេវាកម្ែេុខភាព និងេុខុមាលភាពផ្ល ូវចិត្តេម្រមាប់ម្នុេសសពញវ័យនិងម្នុេសចាេ់កនុងម្ូលដ្ឋាន Retrieved March 24, 2023, from http://nla.gov.au/nla.obj-2992803610

MLA citation

Victoria. Department of Health, issuing body. សេវាកម្ែេុខភាព និងេុខុមាលភាពផ្ល ូវចិត្តេម្រមាប់ម្នុេសសពញវ័យនិងម្នុេសចាេ់កនុងម្ូលដ្ឋាន Melbourne, [Victoria]: [Department of Health], 2021. Web. 24 March 2023 <http://nla.gov.au/nla.obj-2992803610>

Harvard/Australian citation

Victoria. Department of Health, issuing body. 2021, សេវាកម្ែេុខភាព និងេុខុមាលភាពផ្ល ូវចិត្តេម្រមាប់ម្នុេសសពញវ័យនិងម្នុេសចាេ់កនុងម្ូលដ្ឋាន [Department of Health], Melbourne, [Victoria] viewed 24 March 2023 http://nla.gov.au/nla.obj-2992803610

Wikipedia citation

{{Citation
  | author1=Victoria. Department of Health, issuing body.
  | title=សេវាកម្ែេុខភាព និងេុខុមាលភាពផ្ល ូវចិត្តេម្រមាប់ម្នុេសសពញវ័យនិងម្នុេសចាេ់កនុងម្ូលដ្ឋាន
  | year=2021
  | section=1 online resource.
  | isbn=9781760964870
  | location=Melbourne, [Victoria]
  | publisher=[Department of Health]
  | url=http://nla.gov.au/nla.obj-2992803610
  | id=nla.obj-2992803610
  | access-date=24 March 2023
  | via=Trove
}}

Citations are automatically generated and may require some modification to conform to exact standards.

Download

Download the whole document and cover image as a ZIP file.

Order

You can order a copy of this work from Copies Direct.

Copies Direct supplies reproductions of collection material for a fee. This service is offered by the National Library of Australia

Share

Share on Twitter

Share on Facebook

What can I do with this?

In Copyright

Reason for copyright status
Until 2071 [Created/Published Date + 50 Years]

You may order a copy or use the online copy for research or study; for other uses Contact us.

Copyright status was determined using the following information:

Material type
Literary Dramatic Musical
Published status
Published
Publication date
2021
Government copyright ownership
Victoria - State, provincial, territorial, dependent, etc.

Copyright status may not be correct if data in the record is incomplete or inaccurate. Other access conditions may also apply.

For more information please see: Copyright in library collections.

State Library Victoria National Library of Australia
Current View