ਸਥਾਨਕ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ. ਤੱਥਸ਼ੀਟ1 (ਪੰਜਾਬ਼ੀ)

Cover
Thumbnail - ਸਥਾਨਕ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ. ਤੱਥਸ਼ੀਟ1 (ਪੰਜਾਬ਼ੀ).
Created/Published
Melbourne, [Victoria] : Department of Health, [2021] ©2021
Standard Ids

9781760964818 (ISBN)

View Catalogue

Cite

Identifier

http://nla.gov.au/nla.obj-2992818665

APA citation

Victoria. Department of Health, issuing body. (2021). ਸਥਾਨਕ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ Retrieved December 10, 2022, from http://nla.gov.au/nla.obj-2992818665

MLA citation

Victoria. Department of Health, issuing body. ਸਥਾਨਕ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ Melbourne, [Victoria]: Department of Health, 2021. Web. 10 December 2022 <http://nla.gov.au/nla.obj-2992818665>

Harvard/Australian citation

Victoria. Department of Health, issuing body. 2021, ਸਥਾਨਕ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ Department of Health, Melbourne, [Victoria] viewed 10 December 2022 http://nla.gov.au/nla.obj-2992818665

Wikipedia citation

{{Citation
  | author1=Victoria. Department of Health, issuing body.
  | title=ਸਥਾਨਕ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂਲਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
  | year=2021
  | section=1 online resource.
  | isbn=9781760964818
  | location=Melbourne, [Victoria]
  | publisher=Department of Health
  | url=http://nla.gov.au/nla.obj-2992818665
  | id=nla.obj-2992818665
  | access-date=10 December 2022
  | via=Trove
}}

Citations are automatically generated and may require some modification to conform to exact standards.

Download

Download the whole document and cover image as a ZIP file.

Order

You can order a copy of this work from Copies Direct.

Copies Direct supplies reproductions of collection material for a fee. This service is offered by the National Library of Australia

Share

Share on Twitter

Share on Facebook

What can I do with this?

In Copyright

Reason for copyright status
Until 2071 [Created/Published Date + 50 Years]

You may order a copy or use the online copy for research or study; for other uses Contact us.

Copyright status was determined using the following information:

Material type
Literary Dramatic Musical
Published status
Published
Publication date
2021
Government copyright ownership
Victoria - State, provincial, territorial, dependent, etc.

Copyright status may not be correct if data in the record is incomplete or inaccurate. Other access conditions may also apply.

For more information please see: Copyright in library collections.

State Library Victoria National Library of Australia
Current View